SAB Accountants & Adviseurs B.V. Veendam, Assen

Hieronder kunt u de volgende pdf's downloaden

- Klachtenregeling SAB Accountants & Adviseurs BV
- Algemene voorwaarden
- Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient SAB Accountants & Adviseurs BV te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Artikel 32 VAO

 1. de accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. de in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een ander wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Definities.

In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:

SAB Accountants & Adviseurs BV: de organisatie.
Medewerker: alle werknemers alsmede directeur, die verbonden zijn aan SAB Accountants & Adviseurs BV.
Vertrouwenspersoon: de persoon die door de directeur is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersoon is een persoon die niet als directeur of werknemer aan SAB Accountants & Adviseurs BV verbonden is.
Externe derde: iedere persoon of organisatie niet zijnde SAB Accountants & Adviseurs BV of een van haar medewerkers.
Melder: medewerker of externe derde die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door SAB Accountants & Adviseurs BV of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door SAB Accountants & Adviseurs BV of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door SAB Accountants & Adviseurs BV of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega's dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast de volgende interne richtlijnen:

* Klachten over het optreden van SAB Accountants & Adviseurs BV dan wel haar medewerkers. Hierop is een klachtenregeling van toepassing.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van SAB Accountants & Adviseurs BV dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via info@sabaccountants.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder.
 4. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 4 weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 6. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
 7. Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 4 en maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 8. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na 4 weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 9. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

 1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
 2. De directeur garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen SAB Accountants & Adviseurs BV, dan wel zijn/haar carrière.

Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van SAB Accountants & Adviseurs BV

Veendam, 2 april 2012

P. Boomstra-Smilde AA

Online boekhouden
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
Gratis nieuwsbrief

Correspondentieadres:
Postbus 52, 9640 AB Veendam

SAB Accountants & Adviseurs B.V. VEENDAM
Beneden Westerdiep 7-9
9641 GD Veendam
Tel. (0598) 61 57 22, Fax. (0598) 62 70 16

SAB Accountants & Adviseurs B.V. ASSEN
Kloekhorststraat 29
9401 BB ASSEN
Tel. (0592) 76 34 04

SAB Accountants & Adviseurs B.V. DEN HELDER
Middenweg 158
1782 BL DEN HELDER
Tel. (0223) 66 00 35

KvK 01149359 | OB-nr NL8206.36.800.B.01 | © SAB Accountants & Adviseurs B.V. , alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Sitemap
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Connect op LinkedIn
ob nbal nb og